Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


 - Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov s právnymi predpismi a predpismi na ochranu práce BOZP
 - Obsluha vyhradených technických zariadení ( plynových, elektrických, zdvíhacích )
 - Obsluha motorových vozíkov
 - Montáž a demontáž lešení
 - Obsluha stavebných strojov
 - Obsluha lesníckych strojov a zariadení
 - Bezpečnostnotechnické služby v rozsahu autorizovaného bezpečnostného technika revízie technických zariadení
 - Technické kontroly motorových vozíkov

   Ak máte bližší záujem o niektoré z nich , radi Vám poskytneme konkrétnejšie informácie a prekonzultujeme Vaše
požiadavky . Ponuka obsahuje našej aktivity v oblasti vzdelávania v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
bezpečnosti technických zariadení obsahuje podmienky dané platnými právnymi predpismi a prepismi na ochranu práce
pre získanie odbornej spôsobilosti. Jednotlivé podujatia sú koncipované tak, aby bol frekventant po ich
absolvovaní pripravený na overenie jeho odbornej spôsobilosti a na základe jej úspešného absolvovanie bol
frekventantovi vydaný písomný doklad oprávňujúci vykonávať predmetnú pracovnú činnosť . Učebné osnovy a lektori sú
schválené NIP SR. V prednáškach sú zahrnuté najnovšie informácie v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti a
konštrukcie technických zariadení a a v súčasne platnej legislatívy. Podujatia sú realizované v skupinách do 20
frekventantov. Teoretická časť v učebni kancelárskych priestorov v Žiline na Hollého ulici. Praktický výcvik ak to legislatíva vyžaduje
je realizovaný priamo v teréne a na polygónoch. Na základe vzájomnej dohody je možné podujatie realizovať aj v
zmysle Vašich požiadaviek v osobitne dohodnutých priestoroch, termínoch a cenových kalkuláciách. Prihlášky na
overenie odbornej majú svoje špecifikácie. Použite prihlášku, ktorá je uvedená v príslušnej vzdelávacej aktivite.
pozorne ju prosím vyplňte okrem iného slúži aj ako dátový formulár pre vydanie osvedčení resp. preukazov a zašlite
na našu adresu aspoň 7 dní pred termínom konania podujatia. Pre každého účastníka použite len jeden formulár
prihlášky.